perjantai 8. marraskuuta 2019

9. lk kielen,kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4 

Tavoitteet: 
 • Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin. 
 • Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.  
Sisällöt: 
 • Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaissuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin (murteet ja slangit) sekä kielenhuollon periaatteisiin. 
 • Verrataan suomea muihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin.  
 • Tarkastellaan myös kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla. 

Arvioinnin kohde: kielitietoisuuden kehittyminen 
Tavoitteet 
 • Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.  
 • Oppilas tutustuu kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen sekä tuntee suomalaisen kulttuurin juuria.  
 • Oppilas on lukenut sovitut kirjat.  

Sisällöt: 
 • Harjaannutaan kuvailemaan tekstien kielellisiä piirteitä.  
 • Käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.  
 • Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista sekä eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä.  
 • Eritellään kielellisten valintojen vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn.  
 • Ymmärretään ja osataan kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa. 

Arvioinnin kohde: kirjallisuuden tuntemuksen, -kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen 

Tavoitteet: 
 • Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.  
 • Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.  

Sisällöt: 
 • Syvennetään kokemuksia kulttuurin eri ilmenemismuodoista, kuten kansanperinteestä, teatterista, elokuvasta, puhekulttuurista tai mediakulttuurin eri muodoista.  
 • Tutustutaan Kalevalaan.  
 • Opitaan tuntemaan kirjallisuuden keskeisiä tyylivirtauksia sekä yleisen ja suomalaisen kirjallisuuden vaiheita.  
 • Tutustutaan joihinkin kirjallisuuden klassikoihin ja luetaan monipuolisesti nykykirjallisuutta. 
 • Harjaannutaan käyttämään erilaisia tietotekstejä ja tietokirjoja tietotekstin lähteenä. 
 • Oppilasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttöön. 

Arvioinnin kohde: kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen 

 Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
 • Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien värisiä eroja 
 • Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria. 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat. 
 • Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. 
 • Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen pirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.