tiistai 29. marraskuuta 2016

7. lk Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4

 • Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin 
 • Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 

ARVIOINNIN KOHTEET: kielitietoisuus ja kielen kehittyminen 

 • Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat 
Minä lukijana (lukijaprofiili)
Kirjallisuuden päälajit
Sovitut teokset luettu

ARVIOINNIN KOHTEET: kulttuurin muodot ja merkitys, kirjallisuuden päälajit 


Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas käyttää kielitiedon peruskäsitteitä ja tunnistaa kielen perusrakenteita (sanaluokat, sanojen taivutus) sekä keskeisiä rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit  
 • Oppilas on lukenut sovitut kirjat 
 • Oppilas osaa pohtia kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä elämässään 

Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas tunnistaa joitakin kielitiedon käsitteitä ja kielen perusrakenteita 
 • Oppilas on tutustunut kirjallisuuden päälajeihin sekä sovittuihin kirjoihin 

  • Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 
  ARVIOINNIN KOHTEET: kielitietoisuus ja kielen kehittyminen 

  • Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään 
  • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat 
  ARVIOINNIN KOHTEET: kulttuurin muodot ja merkitys, kirjallisuuden päälajit 

  Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
  • Oppilas käyttää kielitiedon peruskäsitteitä ja tunnistaa kielen perusrakenteita (sanaluokat, sanojen taivutus) sekä keskeisiä rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 
  • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit  
  • Oppilas on lukenut sovitut kirjat 
  • Oppilas osaa pohtia kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä elämässään 

  Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
  • Oppilas tunnistaa joitakin kielitiedon käsitteitä ja kielen perusrakenteita 
  • Oppilas on tutustunut kirjallisuuden päälajeihin sekä sovittuihin kirjoihin 

7. lk Tekstien tuottaminen S3

 • Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä 
 • Oppilas harjaantuu tunnistamaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstien tuottajana. 
ARVIOINNIN KOHTEET: ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito, kielenhuollon keskeisten asioiden hallinta 

 • Oppilas harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä. 
 • Oppilas harjoittelee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja. 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstilajien hallinta 

 • Oppilas käyttää tekstin tuottamiseen prosesseja, yksin ja yhdessä muiden kanssa. 
 • Oppilas harjaantuu antamaan palautetta teksteistä sekä arvioimaan itseään tekstin tuottajana 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstien tuottamisen prosessien hallinta, palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelu 

 • Oppilas syventää ymmärrystä kirjoittamisesta viestintänä. 
 • Oppilas vahvistaa kirjoitetun yleiskielen hallintaa 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoittamisessa 
ARVIOINNIN KOHTEET: kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito 

Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas ilmaisee ajatuksiaan monimuotoisia tekstein 
 • Oppilas on harjoitellut arvioimaan omien tekstiensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 
 • Oppilas hallitsee kielenhuollon keskeiset asiat 
 • Oppialas osaa tuottaa erilaisia, myös itselleen uudenlaisia tekstejä 
 • Oppilas osaa käyttää opetettuja, kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja 
 • Oppilas tuottaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin 
 • Oppilas tuottaa tekstejä myös yhdessä muiden kanssa 
 • Oppilas antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta teksteistä 
 • Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja yleiskielen piirteitä 
 • Oppilas kirjoittaa selkeästi käsin 
 • Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kirjoittamisessa 
Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas osaa tuottaa omia tekstejä ohjatusti, esim. apukysymysten avulla 
 • Oppilas harjoittelee havainnoimaan omien tekstien kehittämiskohteita 
 • Oppilas on harjoitellut monimuotoisia tekstilajeja 
 • Oppilas tuottaa useimmiten itselleen tuttuja tekstilajeja 
 • Oppilas harjoittelee tekstin tuottamisen prosesseja ja tarvitsee siinä tukea. 
 • Oppilas tekee ohjatusti havaintoja omasta tekstistään 
 • Oppilas harjoittelee rakentavan palautteen antamista muille 
 • Oppilas tietää joitakin tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä 
 • Oppilaan käsin kirjoitetusta tekstistä saa selvää 
 • Oppilas on harjoitellut tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä kirjoittamisesta 

7. lk Tekstien tulkitseminen S2

 • Oppilas harjoittelee tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia stretegioita ja metakognitiivisia taitoja. 
 • Oppilas harjaantuu arvioimaan lukemisensa kehittämistarpeita 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstin ymmärtämisen strategiat, kehittyminen lukijana 


 • Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia asia- ja mediatekstejä 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito 


 • Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.  
 • Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajentaa sanavarastoaan 
ARVIOINNIN KOHTEET: tesktien erittely ja tulkinta
Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas tunnistaa tekstilajeja ja ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.  
 • Oppilas pystyy tekemään havaintoja teksteistä sekä kasvattamaan sanavarastoaan.  

Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas tunnistaa tekstilajeja sekä pystyy ohjatusti tekemään havaintoja teksteistä. 
 • Oppilas tietää, että sanavaraston kasvattaminen on tärkeää 

7. lk Vuorovaikutustilanteissa toimiminen S1
 • Oppilas harjoittelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa  
 • Oppilas harjoittelee tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutusta muihin 

ARVIOINNIN KOHTEET: erilaiset vientintätilanteet, oman viestinnän vaikutusten tarkkailu 

 • Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä selkeästi 
 • Oppilas kehittää perustelutaitojaan 
 • Oppilas harjoittelee ottamaan toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa 

ARVIOINNIN KOHTEET: mielipiteen ilmaisu, perustelutaidot, toisten huomiointi 

 • Oppilas rohkenee ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa 
 • Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä 

ARVIOINNIN KOHTEET: puheenvuoron pitäminen, oma viestintärohkeus 


Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas on harjoitellut toimimaan aktiivisesti viestintätilanteissa sekä osaa havainnoida viestintänsä vaikutuksia 
 • Oppilas on harjoitellut mielipiteen ilmaisua, perustelutaitoja sekä toisen huomiointia 
 • Oppilas pitää valmisteltuja puheenvuoroja 

Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas toimii eri viestintätilanteissa, mutta ei osaa vielä havainnoida vaikutuksia 
 • Oppilas on harjoitellut mielipiteen ilmaisua ja perustelutaitoja, mutta ei osaa analysoida tai kehittää toimintaansa 
 • Oppilas on harjoitellut puheenvuorojen pitämistä, mutta valmistelussa on vielä puutteita