keskiviikko 26. lokakuuta 2016

S5 kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 7. lk

TAITOTASO B1

Oppitunnilla:

- tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen
  tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita oppimisessa

TAITOTASO A2

- tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikielen ja kirjakielen käyttöä erilaisissa teksteissä
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen
  tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita oppimisessa

TAITOTASO A1
- tuetaan erilaisten tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikielen ja kirjakielen käyttöä erilaisissa teksteissä
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen 
   tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita kielen oppimisessa.

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
 • Oppilas pystyy kertomaan omasta oppimisestaan ja nimeämään kehittämistarpeitaan kielenoppijana
 • Oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita
 • Oppilas osaa tehdä havaintoja eri tiedonalojen kielestä ja teksteistä
 • Oppilas tietää erilaisia tiedonhankintatapoja ja pyrkii arvioimaan hankkimansa tiedon luotettavuutta
 • Oppilaalla on melko hyvät itsenäisen työskentelyn taidot

Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita
 • Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja eri tiedonalojen teksteistä
 • Oppilas tyytyy tietoa etsiessään tietoon, jonka helpoiten löytää
 • Oppilas ei juuri arvioi hankkimansa tiedon luotettavuutta
 • Oppilaan työskentely on epäitsenäistä
S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 9.lk

TAITOTASO B1

oppitunneilla:
- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, suomen kielen ominaispiirteistä 
  sekä kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- kuvaillaan eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.

TAITOTASO A2

Oppitunneilla:

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, suomen kielen ominaispiirteistä sekä 
  kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- kuvaillaan eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.


TAITOTASO A1


Oppitunneilla
 - tutkitaan tekstejä ja tarkastellaan suomen kielen ominaispiirteisä sekä 
  kielellisten valintojen vaikutusta tekstin sävyyn.
- tarkastellaa eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.

ARVIOINTI

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle
 • Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
 • Oppilas osaa pohtia tekstien kielellisten ja tekstuaalisten piirteiden merkityksiä
 • Oppilas osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja
 • Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta ja osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen yhteyksiä maailmankirjallisuuteen
 • Oppilas osaa kuvailla kulttuurin monimuotoisuutta
 • Oppilas osaa perustella yhteiskunnan monikielisyyden merkitystä

maanantai 17. lokakuuta 2016

S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 8.lk

TAITOTASO B1

Oppitunneilla:

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen
  vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- tarkastellaan esimerkiksi lauseenjäsennystä, lauseenvastikkeita, modaalisuutta ja rektioita.
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttujen kielien rakenteisiin.
- tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin sekä maailmankirjallisuuteen.
- tutustutaan teatteriin ja mediakulttuuriin. 
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri
  puolilta maailmaa ja eri aikoina.
- tutkitaan kriittisesti mediatekstejä

TAITOTASO A2

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintoje
  vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- tarkastellaan esimerkiksi lauseenjäsennystä, lauseenvastikkeita, modaalisuutta ja rektioita.
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttujen kielien rakenteisiin.
- tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin sekä maailmankirjallisuuteen.
- tutustutaan teatteriin ja mediakulttuuriin. 
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri
  puolilta maailmaa ja eri aikoina.
- tutkitaan kriittisesti mediatekstejä

TAITOTASO A1

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen
  vaikutuksesta tekstin sävyyn. (puhekieli ja kirjakieli)
- tarkastellaan esimerkiksi lauseenjäsennystä, modaalisuutta ja rektioita.
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttujen kielien rakenteisiin.
- tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin sekä maailmankirjallisuuteen.
- tutustutaan teatteriin ja mediakulttuuriin. 
 • - vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri 

  puolilta maailmaa ja eri aikoina.
- tutkitaan mediatekstejä

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
 • Oppilas havainnoi tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
 • Oppilas ymmärtää eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja sekä kielellisten valintojen vaikutuksia
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja
 • Oppilas osaa keskustella kirjallisuudesta
 • Oppilas lukee sovitut kirjat
 • Oppilas osaa kuvailla joitakin kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä
 • Oppilas osaa kertoa monikielisyyden ja kulttuurin merkityksestä omassa elämässäänKohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas tunnistaa joitakin kielen rakenteita, eri rekistereitä ja tyylipiirteitä
 • Oppilas ymmärtää voivansa vaikuttaa kielellisillä valinnoilla tekstin tyyliin ja sävyyn
 • Oppilas tietää, että on olemassa erilaisia kirjallisuuden lajeja
 • Oppilas lukee sovitut kirjat, mutta keskusteleminen niistä on vaikeaa
 • Oppilas tunnistaa joitakin kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä
 • Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja murteista
 • Oppilaan on vaikea keskustella kulttuurin ja monikielisyyden merkityksestä


perjantai 14. lokakuuta 2016

S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 7.lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista 
  (aika- ja sijamuotojen merkitykset ja käyttö)
- tutkitaan kielellisten valintojen vaikutusta tekstin sävyyn.
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttuihin kieliin.
- tutustutaan Suomessa luettavaan nuortenkirjallisuuteen, elokuvaan ja mediakulttuuriin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia.
- tarkastellaan tekstien, esim. kuvien, kulttuurisidonnaisuutta.


TAITOTASO A2

- Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista
   nyt ja tulevaisuus (preesens) 
   menneisyys (imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti) 
   sijamuotojen merkitykset ja käyttö
   nominatiivi, partitiivi, genetiivi, akkusatiivi ja paikallissijat + roolisijat
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttuihin kieliin.
- tutustutaan Suomessa luettavaan sopivatasoiseen nuortenkirjallisuuteen, elokuvaan ja 
  mediakulttuuriin.
- vertaillaan kulttuurisia kokemuksia.
- tarkastellaan tekstien, esim. kuvien, kulttuurisidonnaisuutta.


TAITOTASO A1

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista
- aikamuotojen merkitys:
   nyt ja tulevaisuus (preesens) 
   menneisyys (imperfekti)
   sijamuotojen merkitykset ja käyttö (nominatiivi, partitiivi, genetiivi ja paikallissijat)
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttuihin kieliin
- tutustutaan Suomessa luettavaan nuortenkirjallisuuteen (sarjakuvat), elokuvaan ja mediakulttuuriin 
 (esim. nettisivut, lehdet, tv-ohjelmat).
- vertaillaan kulttuurisia kokemuksia.
- tarkastellaan tekstien, esim. kuvien, kulttuurisidonnaisuutta.


ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen

 • Oppilas osaa havainnoida tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
 • Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekisterereitä ja tyylipiirteitä
 • Oppilas ymmärtää, että kielellisillä valinnoilla on vaikutusta tekstin sävyyn
 • Oppilas tuntee Suomessa luettavaa nuortenkirjallisuutta sekä elokuva-, teatteri- ja mediakulttuuria.
 • Oppilas osaa keskustella kirjallisuudesta ja kulttuurista
 • Oppilas lukee sovitut tekstit
 • Oppilas kykenee tunnistamaan kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä
 • Oppilas ymmärtää erilaisten tekstien ja ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta
Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas pystyy tekemään joitakin havaintoja kielestä
 • Oppilas ymmärtää, että on olemassa erilaisia tyylejä ja kielen rekistereitä
 • Oppilas lukee sovitut tekstit, mutta kirjallisuudesta ja kulttuurista keskusteleminen on vaikeaa
 • Oppilas ei juurikaan tunnista ilmiöiden ja tekstien kulttuurisidonnaisuutta

S3 tekstien tuottaminen 9.lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:

- vahvistetaan edelleen taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.
- hyödynnetään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä.
- tuotetaan tekstejä näkökulmia vaihdellen.
- harjoitellaan omien mielipiteiden ja arvojen vakuuttavaa ilmaisemista sekä vaikuttamiskeinojen 
  käyttöä.
- opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- laaditaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiatekstejä, esim. ansioluettelo ja työhakemus.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa. 
- käytetään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti ottaen mahdollisuuksien
  mukaan käyttöön myös infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina.TAITOTASO A2

Oppitunneilla

- vahvistetaan edelleen taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.
- hyödynnetään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä.
- tuotetaan tekstejä näkökulmia vaihdellen.
- harjoitellaan omien mielipiteiden ja arvojen vakuuttavaa ilmaisemista sekä vaikuttamiskeinojen
  käyttöä.
- opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- laaditaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiatekstejä, esim. ansioluettelo ja työhakemus.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa. 
- käytetään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti 
- tutustutaan myös infiniittisiin rakenteisiin luetunymmärtämisen kannalta


TAITOTASO A1

Oppitunneilla

- vahvistetaan edelleen taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.
- hyödynnetään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä.
- tuotetaan tekstejä näkökulmia vaihdellen.
- harjoitellaan omien mielipiteiden ja arvojen vakuuttavaa ilmaisemista sekä vaikuttamiskeinojen 
  käyttöä.
- opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- laaditaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiatekstejä, esim. ansioluettelo ja työhakemus.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa. 
- harjoitellaan sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti.


ARVIOINTI

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8)

 • Oppilas osaa hyödyntää tekstien kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä
 • Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja tekstejä
 • Oppilas tuntee pääosin kirjoitetun kielen perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan


S3 tekstien tuottaminen 8.lk

TAITOTASO B1-B2


Oppitunneilla:
- tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä.
- laajennetaan tuotettavien tekstien valikoimaa esim. esseevastauksiin, lehtiteksteihin ja virallisiin
  viesteihin.
- laaditaan tekstejä yhdessä muiden kanssa 
- vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä tietolähteiden harkittua käyttöä.
- harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa 
- kiinnitetään erityishuomiota tekstin selkeyteen, esimerkiksi viittaussuhteiden johdonmukaisuuteen
- kehitetään kirjoitusprosessin hallintaa ja 


Oppitunneilla opitaan:
- valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat

- opitaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen pohjalta.


TAITOTASO A2

Oppitunneilla:

- tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä.
- harjoitellaan kirjoittamaan esim. esseevastauksia, lehtitekstejä ja virallisia viestejä
- laaditaan tekstejä yhdessä muiden kanssa 
- harjoitellaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä tietolähteiden harkittua käyttöä.
- harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä.
- harjoitellaa valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- ahvistetaan yleiskielen hallintaa 
- kiinnitetään erityishuomiota tekstin selkeyteen, esimerkiksi viittaussuhteiden johdonmukaisuuteen.
- kehitetään kirjoitusprosessin hallintaa
- muokataan omaa tekstiä palautteen pohjalta.


TAITOTASO A1

Oppitunneilla:
- tuotetaan erilaisia tekstejä.
- harjoitellaan koevastauksien, pienien lehtitekstien ja virallisien viestien esim. sähköpostin 
  kirjoittamista.
- laaditaan tekstejä yhdessä muiden kanssa.
- harjoitellaan eri rekistereitä.
- harjoitellaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa 
- kiinnitetään erityishuomiota tekstin selkeyteen ja oikeakielisyyteen.  
- kehitetään kirjoitusprosessin hallintaa 
- harjoitellaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen pohjalta.


ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen

 • Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa johdonmukaisia tekstejä ja muokata niitä
 • Oppilas osaa hyödyntää eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina
 • Oppilas pystyy tuottamaan kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tekstien tuottamisessa
 • Oppilas hallitsee kirjoitetun kielen keskeisimmät normit
 • Oppilas osaa tuottaa helposti luettavaa, melko virheetöntä tekstiä


Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen

 • Oppilas osaa tiottaa yksinkertaisia tekstejä yksin ja ryhmässä. Hän pystyy jossain määrin hyödyntämään eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina. 
 • Oppilas osaa otsikoida tekstinsä ja ohjatusti jakaa sen kappaleisiin
 • Oppilas tuottaa pääosin ymmärrettävää tekstiä
 • Oppilas osoittaa tuntevansa suomen kielen keskeisimpiä normejatorstai 13. lokakuuta 2016

S3 tekstin tuottaminen 7. lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:

- tuotetaan suullisia ja kirjallisia tekstejä, joita oppilas omassa elämässään tarvitsee.
- harjoitellaan ainakin koevastauksen, tiivistelmän, määritelmän ja kuvauksen tekoa.
- pohditaan viestintätyylien tilannesidonnaisuutta
- tuotetaan eri konteksteihin liittyviä lyhyitä suullisia tai kirjallisia viestejä.
- harjoitellaan tarinan kertomista
- kiinnitetään huomiota faktatekstien ja fiktiivisten tekstien eroihin.
- perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin.
- opetellaan kriittisyyttä tietolähteiden käytössä.
- syvennytään kirjoittamisprosessin vaiheisiin
- pyritään monipuoliseen sanastoon omissa teksteissä.
- harjoitellaan kappalejakoa ja otsikointia.
- laajennetaan aktiivista sanavarastoa kuvailuharjoitusten avulla.
- varmistetaan välimerkkien käytön perustiedot
- vahvistetaan yhdyssanojen hallintaa.
- laajennetaan tietoutta kirjoitetun kielen konventiosta
- harjoitellaan persoonan ja ajan johdonmukaista ilmaisemista.

 •   Verbin persoonataivutus ja aikamuodot (verbityypeittäin)
TAITOTASO A2

Oppitunneilla:

- tuotetaan suullisia ja kirjallisia tekstejä, joita oppilas omassa elämässään tarvitsee.
- harjoitellaan ainakin koevastauksen, tiivistelmän ja kuvauksen tekoa.
- tuotetaan eri konteksteihin liittyviä lyhyitä suullisia tai kirjallisia viestejä.
- harjoitellaan tarinan kertomista harjoitellaan 
- kiinnitetään huomiota joihinkin faktatekstien ja fiktiivisten tekstien eroihin.
- perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin (mainos, vaikuttaminen, tiedottaminen)
- opetellaan kriittisyyttä tietolähteiden käytössä.
- syvennytään kirjoittamisprosessin vaiheisiin
- pyritään monipuoliseen sanastoon omissa teksteissä.
- harjoitellaan kappalejakoa ja otsikointia.
- laajennetaan aktiivista sanavarastoa kuvailuharjoitusten avulla.
- varmistetaan välimerkkien käytön perustiedot ja vahvistetaan yhdyssanojen hallintaa.
- laajennetaan tietoutta kirjoitetun kielen konventiosta 
- harjoitellaan persoonan ja ajan johdonmukaista ilmaisemista.
 • Verbin persoonataivutus ja aikamuodot verbityypeittäin huolellisesti.
TAITOTASO A1

Oppitunneilla: 

- tuotetaan lyhyitä ja arkipäivän elämään liittyviä suullisia ja kirjallisia tekstejä, joita oppilas omassa
  elämässään tarvitsee.
- harjoitellaan ainakin koevastauksen ja kuvauksen tekoa.
- tuotetaan eri konteksteihin liittyviä lyhyitä suullisia tai kirjallisia viestejä.
- harjoitellaan tarinan kertomista.
- opetellaan kriittisyyttä tietolähteiden käytössä.
- harjoitellaan kappalejakoa ja otsikointia.
- laajennetaan aktiivista sanavarastoa kuvailuharjoitusten avulla.
- varmistetaan välimerkkien käytön perustiedot
- harjoitellaan yhdyssanojen hallintaa.
- harjoitellaan persoonan ja ajan johdonmukaista ilmaisemista.
 • Verbin persoonataivutus ja aikamuodot verbityypeittäin huolellisesti.

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
 • Oppilas suunnittelee tekstejään ohjeiden mukaan
 • Oppilas ymmärtää tekstin tuottamisen prosessiluonteen
 • Oppilas kiinnittää tekstejä tuottaessaan huomiota eri tekstien tekstolajipiirteisiin ja osaa hyödyntää mallitekstejä
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tekstin tuottamisessa
 • Oppilas tuottaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa näkyy suomen kielen perusrakenteiden ja kirjoitetun kielen normien kohtuullinen tuntemus.

Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas pystyy ohjatusti jonkin verran suunnittelemaan tekstiään ja käyttämään apuna mallitekstejä
 • Itsenäisesti tuotetut tekstit jäävät lyhyiksi, tai ne voivat olla epäjohdonmukaisia


keskiviikko 12. lokakuuta 2016

S2 tekstien tulkitseminen 9. lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:
- vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista. 
- seurataan lukutaidon eri osa-alueiden kehittymistä.
- harjoitellaan kirjallisuuden tyylivirtausten tunnistamista. 
- tarkastellaan tekstejä niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen, 
  esimerkiksi ironian, kannalta. 
- keskitytään tekstin näkökulman tunnistamiseen. 

Lukijan kriittiset kysymykset: 
 • Välittyykö tekstistä asenteita tai arvoja? 
 • Millä muulla tavalla asiaa olisi voinut käsitellä? 
 • Voiko tekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla olla joitakin seurauksia?

- harjoitellaan realistisen palautteen antamista ja vastaanottamista.

TAITOTASO A2

Oppitunneilla

- vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista.- 
- seurataan lukutaidon kehittymistä.
- harjoitellaan kirjallisuuden tyylivirtausten tunnistamista.
- tarkastellaan tekstejä niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta.
- keskitytään tekstin näkökulman tunnistamiseen. 

Lukijan kriittiset kysymykset: 
 • Välittyykö tekstistä asenteita tai arvoja? 
 • Millä muulla tavalla asiaa olisi voinut käsitellä? 
 • Voiko tekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla olla joitakin seurauksia?

 - harjoitellaan realistisen palautteen antamista ja vastaanottamista pienryhmissä


TAITOTASO A1

- harjoitellaan erilaisten lukustrategioiden joustavaa soveltamista.
- harjoitellaan ja seurataan jatkuvasti lukutaidon eri  osa-alueiden kehittymistä.
- tutustuaan kirjallisuuden eri tyylivirtauksiin.
- tarkastellaan erilaisia tekstejä ja keskitytään tekstin näkökulman tunnistamiseen. 

Lukijan kriittiset kysymykset: 
 • kuka kirjoittaa
 • missä kirjoittaa
 • miksi kirjoittaa 

- harjoitellaan realistisen palautteen antamista ja vastaanottamista ohjatusti pienryhmissä tai pareittainARVIOINTI

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle / arvosana 8
 • Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti
 • Oppilas tunnistaa tekstilajeja
 • Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin lajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen
 • Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä
 • Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä

S2 tekstien tulkitseminen 8. lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:
- syvennetään opiskelun, yhteiskunnan, kulttuurin ja oman elämän kannalta merkityksellisten
  tekstien tulkintataitoja.
- käytetään esim. draamaa apuna oman tulkinnan esiin tuomisessa.
- kehitetään edelleen lukustrategioiden käyttöä. 
- Seurataan lukutaidon kehittymistä.
- laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
- vahvistetaan eri tekstilajien tunnistamisen ja tekstien kriittisen tulkinnan taitoja, 
  esimerkiksi tekstin   taustalla olevan arvomaailman tunnistamista.

Lukijan kriittiset kysymykset: 
 • Mitä näkökulmia tai ääniä tekstissä ei ole? 
 • Pyrkiikö tekijä vaikuttamaan johonkin asiaan tai joihinkin henkilöihin?

- kiinnitetään huomiota eri tekstilajeille tyypillisiin ilmaisutapoihin 
- opitaan kuvailemaan kertovan, kuvailevan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin
  tekstilajipiirteitä.
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä

TAITOTASO A2

Oppitunneilla 

- harjoitellaan opiskelun, yhteiskunnan, kulttuurin ja oman elämän kannalta merkityksellisten tekstien
  tulkintataitoja.
- käytetään esim. draamaa apuna oman tulkinnan esiin tuomisessa.
- kehitetään edelleen lukustrategioiden käyttöä. 
- seurataan lukutaidon kehittymistä.
- laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
- vahvistetaan eri tekstilajien tunnistamisen ja tekstien kriittisen tulkinnan taitoja, esimerkiksi tekstin
  taustalla olevan arvomaailman tunnistamista.

Lukijan kriittiset kysymykset: 
Mitä näkökulmia tai ääniä tekstissä ei ole? 
Pyrkiikö tekijä vaikuttamaan johonkin asiaan tai joihinkin henkilöihin?
- kiinnitetään huomiota eri tekstilajeille tyypillisiin ilmaisutapoihin 
- opitaan kuvailemaan kertovan, kuvailevan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin 
  tekstilajipiirteitä.
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä

TAITOTASO A1

- harjoitellaan opiskelun ja oman elämän kannalta merkityksellisten tekstien tulkintataitoja.
- käytetään esim. ohjattuja draamaharjoituksia apuna oman tulkinnan esiin tuomisessa
- kehitetään erilaisia lukutapoja (ennakoiva lukeminen, silmäilevä lukeminen, ymmärtävä lukeminen)
- seurataan jatkuvasti lukutaidon kehittymistä.
- laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
- harjoitellaan eri tekstilajien tunnistamista 
  (oppikirjateksti, tarina, uutinen, mainos, mielipidekirjoitus jne.)

Lukijan kysymykset: 
 • mitä tapahtuu, 
 • missä tapahtuu, 
 • milloin tapahtuu jne.

- Harjoitellaan kertovan, kuvailevan, ohjaavan tekstin tuottamista.
- tarkastellaan ja harjoitellaan pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä

ARVIOINTI

Arvosanan kahdeksan / hyvä osaaminen
 • Oppilas pystyy selittämään useimmat yleiset sanat ja hänen passiivinen sanavarastonsa on melko laaja
 • Oppilas ymmärtää median ja eri oppiaineiden tekstejä kohtuullisen helposti, kun aihe ei ole tuntematon
 • Oppilaalla on käytössään toimivia lukustrategioita
 • Oppilas tunnistaa erilaisia tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisutapoja
 • Oppilas tekee tulkintoja teksteistä
 • Oppilas osaa itsenäisesti tehdä teksteistä päätelmiä, arvioita ja kysymyksiä
Arvosanan kuusi / kohtalainen osaaminen
 • Oppilas pystyy selittämään yleisiä sanoja, mutta sanavarasto on suppea
 • Oppilaan on vaikeaa ymmärtää median ja oppiaineiden tekstejä ilman tukea
 • Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja

tiistai 11. lokakuuta 2016

S2 tekstien tulkitseminen 7.lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunnilla 

- Luetaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisiä kaunokirjallisuuden,
  tietokirjallisuuden ja median tekstejä.
- Vakiinnutetaan toimivien lukustrategioiden käyttöä ja seurataan lukutaidon kehittymistä.
- Kiinnitetään huomiota tekstien sanavalintoihin, synonyymien käyttöön, sanojen 
  merkitysvivahteisiin ja sanontoihin.
- Tarkastellaan lauserakenteita, avataan kielikuvia ja selitetään vaikeita sanoja sekä rikastutetaan 
  käsitevarantoa erilaisten tekstilajien parissa.
- Tutustutaan tekstien moninaiseen maailmaan, 
- Tutkitaan tekstejä lukijan kriittisten kysymysten avulla:
 • Mistä teksti on peräisin?
 • Kuka sen on tehnyt?
 • Mistä tai kenen näkökulmasta asiaa käsitellään?
 • Ketkä pääsevät tekstissä ääneen?

- kehitetään kuvalukutaitoa esimerkiksi media-, mainos- ja taidekuvia tulkitsemalla.
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
- mietitään, mitä seurauksia tekstintekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla voi olla.
- harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

Oppitunnilla opitaan:

- tunnistamaan eri tekstilajeja (esim. oppikirjateksti, kirje, selostus, kuvaus, määrite, tarina,
  mainos, uutinen jne) ja 
- ymmärtämään tekstien tilannesidonnaisuutta.


TAITOTASO A2

Oppitunnilla:
- luetaan opiskelun, kulttuurin ja oppilaan kielitaitotason kannalta merkityksellisiä
  kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja median tekstejä.
- harjoitellaan ja vakiinnutetaan toimivien lukustrategioiden käyttöä
- seurataan lukutaidon kehittymistä.
- kiinnitetään huomiota tekstien sanavalintoihin, synonyymien käyttöön ja sanontoihin.
- tarkastellaan yleisempiä lauserakenteita, avataan kielikuvia ja selitetään vaikeita sanoja sekä
  rikastutetaan käsitevarantoa erilaisten tekstilajien parissa.
- tutustutaan tekstien moninaiseen maailmaan, 
- opitaan tunnistamaan eri tekstilajeja (esim. oppikirjateksti, kirje, selostus, kuvaus, määrite, tarina, 
  mainos, uutinen jne).

- tutkitaan tekstejä lukijan kriittisten kysymysten avulla:

 • Mistä teksti on peräisin?
 • Kuka sen on tehnyt?
 • Mistä teksti kertoo?
 • Miksi se on kirjoitettu?
 • Ketkä pääsevät tekstissä ääneen?
- kehitetään kuvalukutaitoa esimerkiksi media-, mainos- ja taidekuvia tulkitsemalla ja niistä
  keskustelemalla.
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
- mietitään, mitä seurauksia tekstintekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla voi olla.
- harjoitellaan omien ja muiden tekstien lukemista ja kommentointia,
- harjoitellaan palautteen antoa ja vastaanottamista.

TAITOTASO A1


Oppitunnilla:
- luetaan opiskelun ja oppilaan kielitaitotason kannalta merkityksellisiä kaunokirjallisuuden,
  tietokirjallisuuden ja median tekstejä.
- harjoitellaan toimivien lukustrategioiden käyttöä
- seurataan lukutaidon kehittymistä.

- Tarkastellaan yksinkertaisia peruslauserakenteita,
- avataan yleisimpiä kielikuvia
- selitetään vaikeita sanoja sekä rikastutetaan käsitevarantoa erilaisten tekstilajien parissa.

- Tutustutaan tekstien maailmaan ja
- opitaan tunnistamaan eri tekstilajeja (oppikirjateksti, kirje, tarina, mainos, uutinen jne.)

- Tutkitaan tekstejä kysymysten avulla:

 • Mistä teksti on peräisin?
 • Kuka sen on tehnyt?
 • Mistä teksti kertoo?
 • Miksi se on kirjoitettu?
- kehitetään kuvalukutaitoa esimerkiksi media-, mainos- ja taidekuvista keskustelemalla.
- pohditaan kuvien ja tekstien käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
- harjoitellaan omien tekstien lukemista ja korjaamista ja palautteen vastaanottamista.

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen 


 • Oppilas pystyy hyvin selittämään yleisiä sanoja, ja hänen sanarastonsa riittää esimerkiksi useimpien uutistekstien ja oppikirjatekstien ymmärtämiseen.
 • Oppilaalla on käytössään toimivia lukustrategioita.
 • Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisutapoja
 • Oppilas hyödyntää tekstien erittelyssä tietojaan tekstilajeista
 • Oppilas kykenee tekemään päätelmiä ja kysymyksiä
Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas pystyy kohtalaisesti selittämään yleisiä sanoja
 • Oppikirjatekstien ja useimpien lehtitekstien ymmärtäminen on vielä vaikeaa
 • Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja
 • Oppilas osaa satunnaisesti hyödyntää tietojaa tekstilajeita tekstien erittelyssä
 • Oppilas osaa tehdä tekstistä joitakin kysymyksiä

S1 vuorovaikutustilanteissa toimiminen 9. lk

Toteutus: paljon suullisia harjoituksia pienryhmissä ja / tai opettajan avustuksella

TAITOTASO B1-B2

Oppitunnilla:

- syvennetään taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa
- tehdään haastatteluja ja valmisteltuja puhe-esityksiä.
- kehitetään ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.
- havainnoidaan viestintä- tilanteiden kielellisiä keinoja ja arvioidaan omia vuorovaikutustaitoja.
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.

TAITOTASO A2

- syvennetään taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa.
- tehdään haastatteluja ja valmisteltuja puhe-esityksiä.
- kehitetään ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.
- havainnoidaan viestintä- tilanteiden kielellisiä keinoja ja arvioidaan omia vuorovaikutustaitoja.
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.


TAITOTASO A1

- harjoitellaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
- tehdään haastatteluja
- valmistellaan puhe-esityksiä.
- kehitetään ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.
- havainnoidaan viestintä- tilanteiden kielellisiä keinoja 
- arvioidaan omia vuorovaikutustaitoja.
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten tuttujen aiheiden ja helppojen tekstien parissa.


ARVIOINTI

päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
 • Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa rakentavasti
 • Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita, opetuspuhetta ja mediaa
 • Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
 • Oppilas osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen mukaisesti

sunnuntai 9. lokakuuta 2016

S1 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen 8.lkToteutus: paljon suullisia harjoituksia pienryhmissä ja / tai opettajan avustuksella

TAITOTASO B1-B2

Oppitunnilla:
- vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa.
- kerrataan nettietikettiä sekä turvallista toimimista sosiaalisessa mediassa.
- harjoitellaan argumentointia, neuvottelua ja havainnollistamista. 
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa kuten 
  esim. oppikirjatekstien ja erilaisten mediatekstien. 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa sekä havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä 
  kielellisiä keinoja.
- harjoitellaan kokonaisilmaisua draaman keinoja käyttäen.
- mietitään vuorovaikutuksen kehittämiskohteita
- harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun 
- harjoitellaan kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina


Oppitunnilla opitaan
- tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista, 
- modaalisuutta sekä 
- vahvistamista ja pehmentämistä mielipiteen ilmaisussa, 
- tiivistämisen keinoja ja 
- toisen puheeseen viittaamista.


TAITOTASO A2

Oppitunnilla:
- vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa esim. 
  erilaisten draamaharjoitusten ja ryhmätöiden avulla
- kerrataan nettietikettiä sekä turvallista toimimista sosiaalisessa mediassa.
- harjoitellaan neuvottelua ja havainnollistamista erilaisten apumateriaalien avulla
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa kuten 
  esim. oppikirjatekstien ja erilaisten mediatekstien. 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa sekä havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä 
  kielellisiä keinoja, kuten verbin aikamuodot, modukset ja sanasto. 
- harjoitellaan kokonaisilmaisua draaman keinoja käyttäen.
- mietitään oman vuorovaikutuksen kehittämiskohteita
- harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun 
- harjoitellaan kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina


Oppitunnilla opitaan
- tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista (puhekielen ja yleiskielen erot)
- modaalisuutta (indikatiivi, konditionaali ja imperatiivi, tutustutaan myös potentiaaliin)  
- vahvistamista ja pehmentämistä mielipiteen ilmaisussa erilaisten ohjattujen harjoitusten avulla
- tiivistämisen keinoja esim. kuvasarjojen avulla
- toisen puheeseen viittaamista 


TAITOTASO A1

Oppitunnilla:
- vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa esim. 
  erilaisten ohjattujen suullisten harjoitusten ja ryhmätöiden avulla
- kerrataan nettietikettiä sekä turvallista toimimista sosiaalisessa mediassa.
- harjoitellaan havainnollistamista erilaisten apumateriaalien avulla
- vahvistetaan taitoja keskustella erilaisista arkipäiväisistä aiheista ja helpoista teksteistä ja kuvista 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa sekä havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä 
  kielellisiä keinoja, kuten verbin aikamuodot, modukset ja sanasto. 
- harjoitellaan kokonaisilmaisua draaman keinoja käyttäen.
- mietitään oman vuorovaikutuksen kehittämiskohteita
- harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun 
- harjoitellaan kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina


Oppitunnilla opitaan
- tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista (puhekielen ja yleiskielen erot)
- modaalisuutta (indikatiivi, konditionaali ja imperatiivi)  
- vahvistamista ja pehmentämistä mielipiteen ilmaisussa erilaisten ohjattujen harjoitusten avulla
- tiivistämisen keinoja esim. kuvasarjojen avulla
- toisen puheeseen viittaamista esim. tarkentavien kysymysten avulla


ARVIOINTI


Hyvä / arvosanan 8 osaaminen


 • Oppilas viestii aktiivisesti ja sujuvasti monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa 
 • Oppilas kykenee ottamaan kulloisenkin viestintätilanteen huomioon.
 • Oppilas tietää, kuinka netissä toimitaan turvallisesti
 • Oppilas osaa pitää lyhyitä valmisteltuja puheenvuoroja ja esityksiä
 • Oppilas pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen.
 • Oppilas havainnoi omaa viestintäänsä
 • Oppilas ilmaisee itseään luontevasti erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen. 
 • Oppilas kykenee vahvistamaan ja pehmentämään ilmaisuaan. 
 • Oppilas kykenee jonkin verran muuttamaan viestintäänsä tilanteen muodollisuuden mukaan.
 • Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä suurimmaksi osaksi.
 • Oppilas tunnistaa eri viestintätilanteille tyypillisiä viestintäkeinoja esim. vaikuttamisen keinoja
 • Oppilas osaa yleensä erottaa muodollisen ja vapaamuotoisen viestintätilanteen toisistaan

Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • oppilas viestii yleensä ymmärrettävästi, mutta viestintätilanteen huomioonottaminen on vielä vaikeaa
 • Oppilas ei aina pysty reagoimaan tarkoituksenmukaisesti toisten viestintään
 • Oppilas tunnistaa joitakin muodollisen ja vapaamuotoisen tilanteen eroja
 • Oppilas pystyy esiintymään, mutta viestintä on haparoivaa


S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 7.lk

Toteutus: paljon suullisia harjoituksia pienryhmissä ja / tai opettajan avustuksella


TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla harjoitellaan

- omien mielipiteiden esittämistä perustelemista
- erilaisten todellisten tai kuvitteellisten tapahtumien selostamista
- toisen puheen tai tekstin referointia
- puhe-esityksen pitämistä myös muodollisissa tilanteissa.
- kokonaisilmaisun keinoja 
taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa

Oppitunneilla opitaan:

havainnollistamista, 
- perustelemista, 
- tiivistämisen keinoja, 
- toisen puheeseen viittaamista sekä 
- sosiaalisessa mediassa toimimista omaa ja muiden yksityisyyttä kunnioittaen.

Oppitunneilla 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa 
- havainnoidaan viestinnästä syntyviä vaikutelmia
- opitaan tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista esim. puhekielen ja kirjakielen
  muotojen vertaileminen.

- kehitetään opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja


TAITOTASO A2

Oppitunneilla harjoitellaan 

- omien mielipiteiden esittämistä perustelemista esim. kuvien ja erilaisen apumateriaalin avulla. 
- erilaisten tapahtumien selostamista ja tiivistämisen keinoja esim. kuvasarjojen avulla.  
- toisen puheen tai tekstin referointia ja toisen puheeseen viittaamista  annetun mallin mukaan
- pienten valmisteltujen puhe-esityksen pitämistä luokan edessä tukimateriaalin avulla.
- havainnollistamista esim. kuvien, kaavioiden tai videoiden avulla
sosiaalisessa mediassa toimimista omaa ja muiden yksityisyyttä kunnioittaen.


Oppitunneilla 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa 
- keskustellaan erilaisista aiheista ja lyhyistä teksteistä
- havainnoidaan viestinnästä syntyviä vaikutelmia
- opitaan tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista esim. puhekielen ja kirjakielen
  muotojen vertaileminen.

- kehitetään opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja


TAITOTASO A1

Oppitunneilla harjoitellaan 

- erilaisten tapahtumien selostamista esim. kuvasarjojen avulla tutuista arkipäiväisistä aiheista 
- pienten valmisteltujen puhe-esityksen pitämistä luokan edessä tukimateriaalin avulla.
- havainnollistamista esim. kuvien, kaavioiden tai videoiden avulla
sosiaalisessa mediassa toimimista omaa ja muiden yksityisyyttä kunnioittaen.

Oppitunneilla 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa esim. nimetään asioita ja tapahtumia
- keskustellaan erilaisista aiheista ja lyhyistä teksteistä
- havainnoidaan viestinnästä syntyviä vaikutelmia esim. kohteliaisuus ja epäkohteliaisuus, käskyt
  jne.
- opitaan tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista esim. puhekielen ja kirjakielen
  muotojen vertaileminen.

- kehitetään opetuspuheen ymmärtämistaitoja


ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
 • Oppilas viestii aktiivisesti ja melko sujuvasti useimmissa vuorovaikutustilanteissa
 • Oppilas osaa perustella ja havainnollistaa sanomaansa
 • Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen
 • Oppilas uskaltaa esiintyä ja osaa viestiä selkeästi
 • Osaa käyttää sosiaalista mediaa turvallisesti
 • Oppilas pystyy havaitsemaan oman viestintänsä vaikutuksen muihin
 • Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä, kun aihepiiri on yleinen tai ainakin jossain määrin tuttu.
 • Oppilas tunnistaa tuttavallisuuden ja muodollisuuden eron
Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen

 • Oppilas osallistuu vuorovaikutustilanteisiin ja viestii ainakin tutuissa tilanteissa ymmärrettävästi
 • Oppilas osaa hiukan perustella ja havainnollistaa sanomaansa
 • Oppilaan viestintä on vielä melko yksipuolista tai epäjohdonmukaista
 • Tietää, kuinka sosiaalista mediaa käytetään turvallisesti
 • Viestintätilanteen ja muiden viestijöiden huomioon ottaminen on vaikeaa
 • Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä kohtalaisesti , kun aihepiiri on yleinen tai tuttu.

Äännekestojen erottaminen ja tuottaminen

Suomen kielen äännekestojen erottaminen on hankalaa. Mitä vanhempana lapsi tai nuori muuttaa Suomeen, sitä hankalampaa hänen on oppia erottamaan äännekestoja. Siksi asiaa on syytä harjoitella S2-tunneilla.

Aluksi opettajan on syytä vain havainnoida, kuinka hyvin oppilas tuottaa spontaanissa puheessaan äännekestoja. Vaikka oppilas osaisikin tuottaa ne oikein, opettajan voi auttaa oppilasta kiinnittämään asiaan huomiota. He voivat yhdessä esim. katsella kuvia ja opetella erottamaan toisistaan esim. sanat tuli ja tuuli, siili ja silli jne. Äännekestojen eroista tulee näin oppilaalle tietoinen ilmiö.

Harjoiteltavat äänteiden kestoerot:

vokaalit a - aa, e - ee, i - ii, o - oo, y - yy, ä - ää, ö -öö

konsonantit k - kk, l - ll, m - mm, n - nn, nk - ng, p - pp, r - rr, s - ss, t - tt


Äännekestot kirjoituksessa

Jos oppilas on kirjoitustaitonen, äännekestojen erottelua voi testata ja harjoitella myös sanelutehtävillä. Oppilaan kanssa kannattaa käyttää paljon aikaa siihen, että oppilas oppii itse tuottamaa nuo erot ja hän huomaa omissa ääntöelimissään esim. pitkän ja lyhyen konsonantin eron.
Itse pyydän oppilaita huomioimaan, kuinka esim. kieli tai huulet jäävät "jumiin" kaksoiskonsonantissa. Vokaalien kestoeron kuuleminen vaatii enemmän harjaantumista.

Kestoerojen harjoittelu ja niiden systemaattinen korjaaminen sekä puheessa että kirjoituksessa on tarpeen niin kauan kuin asia ei ole vakiintunut. (Vertailua suomenkielisten lasten äännekestojen oppimiseen)

Lisätietoa:

LuKiMat-sivusto: lukivalmiuksien opettaminen

Äännekestot muoto-opillisissa ilmiöissä

Äännekestoilla on tärkeä rooli suomen kielen muoto-opissa. Siksi tähän ilmiöön on syytä kiinnittää runsaasti huomiota kielen oppimisen alkuvaiheista lähtien. Vaikka oppilas osaisi puheessaan tuottaa äännekestot oikein, mutta hän ei osaa systemaattisesti kirjoittaa niitä oikein, hänen kielitaidostaan saattaa saada huonomman kuvan kuin se todellisuudessa on.

Mikäli oppilaan kanssa ei ole kiinnitetty huomiota äännekestojen merkitykseen esim. oikeinkirjoituksessa ja sanojen taivutuksen yhteydessä, oppilas ei välttämättä itse huomaa kiinnittää niihin huomiota lukiessaan suomenkielistä tekstiä.

Äännekestot ovat merkittävässä roolissa mm. yksikön partitiivissa (Minä syön kanaa), verbitaivutuksessa (minä tapaan hänet / minä tapan hänet), nomityypeissä (minä pesen maton / mattoja), puhekielessä (hän sanoo / hän sano) jne. Äännekestoihin tulee kiinnittää huomiota silloinkin, kun harjoitellaan systemaattisesti mm. verbin ja nominien taivutusta.

10 askelta suomen kieleen

Tämä kokonaisuus on tarkoitettu aloitteleville S2-opettajille, jotka miettivät, millaisiin asioihin kannattaisi S2-opetuksen alkuvaiheessa keskittyä. Sisällysluettelo toimii linkkiluettelona.

(Kesken)


1. Äännekestojen erottaminen ja tuottaminen

2. Nominityypit kieliopillisissa sijamuodoissa

3. Omisturakenne käytännössä

4. Monikon partitiivin harjoittelu

5. Paikallissijojen käyttö

6. Adjektiivien vertailu

7. Verbityypit ja verbien taivutus

8. Verbin aikamuodot (mennyt aika)

9. Sanojen johtaminen

10. Synonymeja
Ehdotus opetusjärjestelyistä S2-oppilaille

Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Kun mietitään, onko oppilaalla oikeus opiskella S2-oppimäärää, tarkastetaan ensin väestörekisteriin merkitty äidinkieli (primus) sekä oppilastietolomakkeeseen merkityt muut kotona käytettävät kielet


HUOLTAJA PÄÄTTÄÄ OPPIMÄÄRÄN

Koulussa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa ja keskustellaan oppilaan taustasta ja kielitaidosta

Oppilaan oikeuteen S2-opetukseen ja sen mukaiseen arviointiin vaikuttaa huoltajien tekemä päätös oppilaan väestörekisteriin merkitystä äidinkielestä. 

Oppilaalla on mahdollisuus opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, mikäli hänen suomen kielen perustaidoissaan puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella. 

Oppilaan tarpeen S2-oppimäärän mukaiseen opetukseen määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä huoltajien kanssa. 

Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista (PoL 30§)


KIELITAITOTASOT JA OPETUSJÄRJESTELYT

Opetusjärjestelyiden perustana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielen oppimisen vaihe (kielitaitotaso).

Oppilaan kielitaitotaso on määriteltävä

Kielitaitotasot ovat:

A1 kehittyvä alkeiskielitaito
A2 kehittyvä peruskielitaito
B1 sujuva peruskielitaito
B2 itsenäinen kielitaito
C1 taitavan kielitaidon perustaso

Taitotasojen kirjalliset kuvaukset löytyvät täältä
Oppilaan kielitaitotason määrittelyssä voidaan käyttää apuna mm. KIKE-testiä tai Kielipuntaria.

EHDOTUS OPETUSJÄRJESTELYISTÄ

Oppilaat, joiden taitotaso on A1 tai A2(.1), opiskelevat suomea toisena kielenä ja kirjallisuutta kokonaan suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän sijaan omassa opetusryhmässään
(Kts vuosiluokkaistetut sisällöt ja tavoitteet kielitaitotasoille A1 ja A2)
Tämän lisäksi hän saa S2-tukiopetusta muissa oppiaineissa joko S2-opettajalta, erityisopettajalta tai ko. aineenopettajalta. 

Oppilaat, joiden taitotaso on A2(.2) tai B1(.1), opiskelevat suomea toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää osittain yleisopetuksen ryhmässä ja osittain omassa pienryhmässään
(Kts vuosiluokkaistetut sisällöt ja tavoitteet kielitaitotasoille A2 ja B1)
Lisäksi  hän saa S2-tukiopetusta muissa oppiaineissa joko S2-opettajalta, erityisopettajalta tai ko. aineenopettajalta 

Oppilaat, joiden taitotaso on B1(.2), B2, opiskelevat suomea toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää yleisopetuksen ryhmässä S2-opetussuunnitelman mukaan. 
Lisäksi  hän saa S2-tukiopetusta muissa oppiaineissa joko S2-opettajalta, erityisopettajalta tai ko. aineenopettajalta.

Huom. Opetusjärjestelyt riippuvat siitä, kuinka paljon kunnalla on resurssia käytettävissä S2-opetukseen. Tämä ehdotus on suunniteltu sellaiselle kunnalle, jolla on vain muutama alle kuusi vuotta suomalaisessa (perus)opetuksessa opiskellut yläkouikäinen oppilas.

ARVOINTI

Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu S2 ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan S2 ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti siitä huolimatta, minkä opetusryhmän yhteydessä hänen opetuksensa on järjestetty. 

S2-opetuksessa käytetään perusopetuksen opetussunnitelman perusteiden (seutu)kunnan vuosiluokkaistettujen oppiaineiden tavoitteita, sisältöjä ja arviointikriteereitä. 

Oppilas voi opiskella ja hänet voidaan arvioida suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, mikäli hänellä on riittävät edellytykset kyseisen oppimäärän opiskeluun

Asiasta keskustellaan ja päätetään huoltajien ja oppilaan S2-opettajan kesken. 

MUUTA

S2- ja monikielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan koulussa koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjatulla tavalla. 

Koulussa laaditaan tarvittaessa oppilaalle oppimissuunnitelma.