perjantai 8. marraskuuta 2019

9. lk kielen,kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4 

Tavoitteet: 
 • Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin. 
 • Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.  
Sisällöt: 
 • Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaissuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin (murteet ja slangit) sekä kielenhuollon periaatteisiin. 
 • Verrataan suomea muihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteisiin.  
 • Tarkastellaan myös kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla. 

Arvioinnin kohde: kielitietoisuuden kehittyminen 
Tavoitteet 
 • Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään.  
 • Oppilas tutustuu kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen sekä tuntee suomalaisen kulttuurin juuria.  
 • Oppilas on lukenut sovitut kirjat.  

Sisällöt: 
 • Harjaannutaan kuvailemaan tekstien kielellisiä piirteitä.  
 • Käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella.  
 • Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista sekä eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä.  
 • Eritellään kielellisten valintojen vaikutusta tekstin tyyliin ja sävyyn.  
 • Ymmärretään ja osataan kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa. 

Arvioinnin kohde: kirjallisuuden tuntemuksen, -kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen 

Tavoitteet: 
 • Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.  
 • Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen piirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa.  

Sisällöt: 
 • Syvennetään kokemuksia kulttuurin eri ilmenemismuodoista, kuten kansanperinteestä, teatterista, elokuvasta, puhekulttuurista tai mediakulttuurin eri muodoista.  
 • Tutustutaan Kalevalaan.  
 • Opitaan tuntemaan kirjallisuuden keskeisiä tyylivirtauksia sekä yleisen ja suomalaisen kirjallisuuden vaiheita.  
 • Tutustutaan joihinkin kirjallisuuden klassikoihin ja luetaan monipuolisesti nykykirjallisuutta. 
 • Harjaannutaan käyttämään erilaisia tietotekstejä ja tietokirjoja tietotekstin lähteenä. 
 • Oppilasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttöön. 

Arvioinnin kohde: kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen 

 Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
 • Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtia niiden merkityksiä ja kuvata eri rekisterien ja tyylien värisiä eroja 
 • Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden vaiheita ja suomalaisen kulttuurin juuria. 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat. 
 • Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. 
 • Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja suomen kielen pirteitä ja asemaa muiden kielten joukossa. 

9. lk S3 tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen S3 
Tavoitteet: 
 • Oppilas ilmaisee ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä.  
 • Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana. 
Sisällöt: 
 • Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä, itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa.  
 • Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
Arvioinnin kohde: ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito 

Tavoitteet: 
 • Oppilas käyttää tekstin tuottamisen prosesseja ja tuottaa tekstiä myös yhdessä muiden kanssa.  
 • Oppilas osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana. 

Sisällöt: 
 • Laajennetaan tietoja erilaisille teksteille tyypillisistä tekstuaalisista, visuaalisista ja kielellisistä piirteistä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.  
 • Harjoitellaan kirjoittamista aineiston pohjalta (esim. artikkeli, essee, kuvaanalyysi, novellianalyysi, runoanalyysi tai tutkielma) sekä asioimiskirjoittamista (esim. ansioluettelo, raportti, työhakemus). 
Arvioinnin kohde: tekstilajien hallinta 

Tavoitteet 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintä- teknologian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa. Oppilas syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä.  
 • Oppilas vahvistaa yleiskielen hallintaa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan.  

Sisällöt: 
 • Tarkastellaan kirjoitettujen tekstien piirteitä sekä hyödynnetään tätä tietoa teksteissä. 
 • Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä. 
 • Opiskellaan ja kerrataan yleisiä kielenhuollon asioita (esim. lauseenvastikkeet, vierassanat, lyhenteet ja välimerkit). 
Arvioinnin kohde: tekstien tuottamisen prosessien hallinta 

Tavoitteet: 
 • Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja.  
 • Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.  
 • Oppilas toimii eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. 

Sisällöt: 
 • Syvennetään taitoa käyttää kirjoitetun yleiskielen käytänteitä tekstiensä tuottamisessa ja muokkaamisessa.  
 • Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja sekä muistiinpanotekniikkaa ja lähteiden käyttötaitoja.  
 • Päivitetään tietoja tekijänoikeuksista ja noudattaa tekijänoikeuksia omissa teksteissään. 
Arvioinnin kohde: kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä 


Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
 • Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. 
 • Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana 
 • Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja. 
 • Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. 
 • Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita. 
 • Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  
 • Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa. 
 • Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään. 
 • Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet. 

 • tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä 
  Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
  • Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. 
  • Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana 
  • Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja. 
  • Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. 
  • Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita. 
  • Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. 
  • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  
  • Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa. 
  • Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään. 
  • Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet. 

torstai 7. marraskuuta 2019

9. lk S2 tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen S2 

Tavoitteet: 
 • Oppilas osaa valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.  
Sisällöt: 
 • Syvennetään taitoja tulkita erilaisia tekstejä tarkastelemalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietotekstejä sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä. 
Arvioinninkohde: tekstinymmärtämisen strategiat, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito 

Tavoitteet: 
 • Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.  
 • Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttaa ja laajentaa käsite- ja sanavarastoaan. 
Sisällöt: 
 • Harjaannutaan pohtimaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esittämään kriittisen lukijan kysymyksiä.  
 • Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen ja tietoteksteihin.  
 • Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta ja tutkitaan syventäen kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa 
Arvioinnin kohde: tekstien erittely ja tulkinta 

Tavoitteet:  
 • Oppilas osaa arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti.  
sisällöt 
 • Syvennetään tiedonhaun taitoja.  
 • Harjoitellaan tiedonhaun keskeisiä vaiheita ja opitaan, mistä ja miten tietoa voi hakea. 
 • Harjaannutaan arvioimaan tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta. 
Arvioinnin kohde: tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys 

Tavoitteet: 
 • Oppilas syventää ymmärrystään fiktion keinoista.  
 • Oppilas monipuolistaa luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.  

Sisällöt: 
 • Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen ja tietoteksteihin.  
 • Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta ja tutkitaan syventäen kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa 
Arvioinnin kohde: fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen 


Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
 • Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti 
 • Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä kehittämiskohteita 
 • Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä 
 • Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin pohtievien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. 
 • Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä 
 • Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. 
 • Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta 
 • Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin 
 • Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa 
 • Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan