tiistai 4. joulukuuta 2018

8.lk Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4


Tavoitteet:
 • Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin. 
 • Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä. 
Sisällöt:

 • Havainnoidaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella (esim. modukset, lauseenjäsenet). 
 • Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn. 

Arvioinnin kohteet:
 Kielitietosuuden kehittyminen

Tavoitteet:
 • Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään. 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja sekä on lukenut sovitut kirjat. 
Sisällöt:

 • Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, novelleja, runoja ja nykykirjallisuutta sekä tutustuu myös tietokirjallisuuteen. 
 • Harjoitellaan lukukokemusten jakamista vuorovaikutteisesti (esim. kirjavinkkaus, prosessidraaman menetelmät, lukupiirityöskentely, kirjablogit tai kirjatrailerit). 
 • Oppilasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttöön. 
 • Syvennetään kokemuksia kulttuurin eri ilmenemismuodoista, kuten teatterista, puhekulttuurista, nuorisokulttuurin ja mediakulttuurin eri muodoista. 
 • Tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. 
 • Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan omia esityksiä tai muita projekteja yhteistyössä esimerkiksi muiden kulttuuriaineiden kanssa.  

Arvioinnin kohteet: Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen


Arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 


 • Oppilas tunnistaa moduksia ja lauseenjäseniä ja ymmärtää niiden merkitystehtävän 
 • Oppilas osaa soveltaa oppimaansa kielitietoa omaan tapaansa käyttää kieltä 
 • Oppilas tuntee kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan 
 • Oppilas tuntee kirjallisuudenpäälajit ja genret 
 • Oppilas on lukenut sovitut kirjat 

Arvosanan kuusi (6) osaaminen 


 • Oppilas tietää, millainen kielenkäyttö sopii eri tilanteisiin 
 • Oppilas osaa joitakin perusasioita moduksista sekä laueenjäsennyksestä 
 • Oppilas tietää erilaisia kulttuurin uotoja ja on miettinyt, mitkä niistä kiinnostavat 
 • Oppilas tietää kirjallisuuden päälaleja ja genrejä 
 • Oppilas pyrkii lukemaan soviut kaunokirjallisuuden tekstit

8. lk Tekstien tuottaminen S3

Tavoitteet:
 • Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä. 
 • Oppilas harjaantuu tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.
Sisällöt:
 • Vahvistetaan kirjoitustaitoa tuottamalla erilaisia fiktiivisiä ja eifiktiivisiä tekstejä. 
Arvioinnin kohteet: Ajatusten ilmaiseminen 


Tavoitteet:
 • Oppilas tuottaa kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä. 
 • Oppilas harjoittelee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.  
 • Opiskellaan ohjaaville, pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. 
Sisällöt:

 • Rohkaistaan oppilasta myös tuottamaan itselleen uudenlaisia tekstejä, kuten esim. arvostelu, vertaileva teksti, mainos, essee eli pohtiva teksti, verkkokommentti, yleisönosastokirjoitus tai vastine. 
 • Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
 • Syvennetään tietoja kirjoitetun yleiskielen piirteistä: kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteet (erilaiset kappalerakenteet, lauseenjäsenet, lauseke). 


Arvioinnin kohteet: Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito, tekstilajien hallinta 

Tavoitteet:
 • Oppilas käyttää tekstin tuottamisen prosesseja ja tuottaa tekstiä myös yhdessä muiden kanssa. 
 • Oppilasta harjaantuu antamaan ja ottamaan vastaan palautetta sekä arvioimaan itseään tekstin tuottajana.  
Sisällöt:
 • Harjaannutaan tunnistamaan omia tyypillisiä piirteitään tekstien tuottajana. 

Arvioinnin kohteet:  Tekstien tuottaminen, prosessin hallinta, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oman tekstin arviointi

Tavoitteet:
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti sin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa. 
 • Oppilas syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintä. Oppilas vahvistaa yleiskielen hallintaa.  
Sisällöt:
 • Syvennetään tietoja tekstien tuottamisen vaiheista ja harjoitellaan kirjoittamista itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa.
 • Vahvistetaan opiskelussa tarvittavaa muistiinpanotekniikkaa sekä lähteiden käyttötaitoja. 
 • Vahvistetaan myös teknistä taitoa kirjoittaa käsin sekä tietotekniikkaa hyödyntäen.  
 • Tarkastellaan erilaisia suhtautumisen ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden käyttöä teksteissä.
 • Kerrataan keskeisiä kielenhuollon asioita (esim. virke ja välimerkit, lukusanojen kirjoittaminen). 
Arvioinnin kohteet: Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito 

Tavoitteet:
 • Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja. 
 • Oppilas monipuolistaa lähteiden käyttöä ja harjoittelee viittaustapoja omassa tekstissä. 
 • Oppilas harjoittelee toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. 


Arvioinnin kohteet: Tiedon esittäminen, tiedon hallinta ja eettinen viestintä

Arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 

 • Oppilas ilmaisee ajatuksiaa monimuotoisin tekstein 
 • Oppilas osaa arvioida omien tekstiensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 
 • Oppilas hallitsee kielenhuollon keskeiset asiat 
 • Oppilas on kirjoittanut ohjatusti kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä myös monimedioisissa ympäristöissä 
 • Oppilas osaa käyttää kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja 
 • Oppilas osaa tuottaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin 
 • Oppilas tekee tekstejä myös yhdessä muiden kanssa 
 • Oppilas osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä sekä arvioida itseään tekstin tuottajana 
 • Oppilas tunnistaa erilaisten kirjoitetun kirjaielen perusrakenteita sekä kirjoitetun yleiskielen piirteitä 
 • Oppilas osaa soveltaa oppimiaan asioita muokatessaan tekstejä 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja edistyy tieto- ja viestintäteknisissä taidoissa 
 • Oppilas osaa käyttää teksteissään tiedonlähteistä hankittua tietoa ja referoida lukemaansa 
 • Oppilas on harjoitellut tiedon luotettavuuden arvioimista sekä lähteiden merkitsemistä omaan tekstiin 
 • Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia 

Arvosanan kuusi (6) osaaminen 


 • Oppilas ilmaisee ohjatusti omia ajatuksiaan monimuotoisin tekstein 
 • Oppilas osaa havainnoida joitakin tekstiesä kehittämiskohteita 
 • Oppilas hallitsee kielenhuollon perusasioita 
 • Oppilas on harjoitellut erilaisia, monimuotoisia tekstilajeja, mutta tuottaa useimmiten itselleen tuttuja tekstilajeja 
 • Oppilas tarvitsee kirjoitusprosessissa paljon ohjausta 
 • Oppilas pystyy tuottamaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin, mutta tarvitsee siinä paljon tukea 
 • Oppilas tekee havaintoja teksteistä sekä harjoittelee rakentavan palautteen antamista 
 • Oppilas tunnistaa joitakin kirjoitettujen tekstien tyypillisiä piirteitä 
 • Oppilas on harjoitellut puhekielen ja yleiskielen eroja 
 • Oppilas on harjoitellut ohjatusti kirjoittamista vaiheittain 
 • Oppilas tietää erilaisia tiedonhankintatapoja ja on harjoitellut arvioimaan tiedon luotettavuutta 
 • Oppilas tietää, että tekijänoikeuksia pitää noudattaa 

8.lk Tekstien tulkitseminen S2

Tavoitteet:
 • Oppilas osaa käyttää tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategisia ja metakongnitiivisia taitoja. 
 • Oppilas osaa arvioida lukemisensa kehittämistarpeita. 
 • Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.
Sisällöt:
 • Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen, perustelukeinoihin sekä retorisiin keinoihin. 
 • Syvennetään taitoja tulkita fiktiivisiä tekstejä ja käytetään keskeisimpiä käsitteitä puhuttaessa tai kirjoitettaessa teksteistä. 
 • Tutustutaan erilaisiin kirjallisuuden genreihin (esim. rikoskirjallisuus, tieteiskirjallisuus, fantasiakirjallisuus, kauhukirjallisuus, rakkauskirjallisuus). 


Arvioinnin kohteet: Tekstin ymmärtämisen strategiat 

Tavoitteet:

 • Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa. 
 • Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajentaa sanavarastoaan. 
Sisällöt:


 • Harjaannutaan pohtimaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja syvennetään taitoja esittää kriittisen lukijan kysymyksiä. 
 • Tutkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa (esim. runojen, laululyriikan tai mainosten avulla). 

Arvioinnin kohteet:  Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito  sekä tekstien erittely ja tulkinta 

Tavoitteet:
 • Oppilas kehittää taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja opettelee käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti. 
Sisällöt: • Harjoitellaan löytämään itselle sopivaa luettavaa, kuunneltavaa tai katseltavaa sekä harjaannutaan jakamaan luku- ja katselukokemuksia parityönä ja ryhmässä. Vahvistetaan taitoja eritellä omaa elämää luetun, kuullun tai katselukokemuksen avulla. 
 • Kehitytään erilaisten tiedonlähteiden käyttäjänä ja harjoitellaan arvioimaan lähteiden luotettavuutta.  

Arvioinnin kohteet: Tiedonhankintataidot ja lähderiittisyys 

Tavoitteet:
 • Oppilas tutustuu uudenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin
 • Oppilas pyrkii monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.  

Arvioinnin kohteet: Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta, lukukokemusten jakaminen 

Arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.  
 • Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoan ja nimetä kehittämiskohteitaan. 
 • Oppilaan monilukutaito on syventyny; hän osaa valita, käyttää, tulkita ja arvioida erilaisia tekstejä joko itsenäisesti tai ohjatusti 
 • Oppilas on oppinut tarkkailemaan tekstejä kriittisesti 
 • Oppilas tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä 
 • Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä 
 • Oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voi hakea 
 • Oppilas osaa arvioida tietjen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta 
 • Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisempiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja liittää genretekstit oikeaan kontekstiin 
 • Oppilas löytää itsenäisesti tilanteeseen ja itselleen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa 
 • Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan 

Arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas osaa käyttää joitakin tekstinymmärtämisen strategioita 
 • Oppilas osaa joiltakin osin kuvata lukutaitoaan ja kertoa, mitä siinä voisi parantaa 
 • Oppilas on laajentanut tekstimaailmaansa ja kehittänyt monilukutaitoaan, mutta valitsee edelleen itselleen tuttuja tekstilajeja 
 • Oppilas tarvitsee ohjausta tekstien tulkinnassa 
 • Oppilas on harjoitellut kriittistä lukutaitoa 
 • Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja ja osaa ohjatusti tunnistaa joitakin vaikuttamaan pyrkivien tekstien piirteitä 
 • Oppilas tietää, että lukemalla monipuolisesti hän voi kasvattaa sanavarastoaan 
 • Oppilas osaa kertoa fiktiivisistä teksteistä käyttäen joitain kirjallisuuden käsitteitä ja pystyy jakamaan lukukokemustaan 
 • Oppilas tunnistaa ja on lukenut genretekstejä

8. lk vuorovaikutustilanteissa toimiminen S1


Tavoitteet:
 • Oppilas oppii toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja - tilanteissa. 
 • Oppilas oppii tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin.  
Sisällöt
 • Vahvistetaan taitoja toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Harjoitellaan kuuntelemisen, puhumisen ja vaikuttamisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa. 


Arvioinnin kohteet: Erilaiset viestintätilanteet, oman viestinnän vaikutusten tarkkailu 

Tavoitteet:
 • Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä selkeästi. 
 • Oppilas kehittää perustelutaitojaan. 
 • Oppilas harjoittelee ottamaan toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa.  
Sisällöt
  • Syvennetään taitoa havainnoida viestintätilanteille tyypillisiä kielen keinoja ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä (esim. mielipidekeskustelu, mielipiteen perusteleminen, vaikuttava puhe, verkkokeskusteluun osallistuminen). 
  • Tarkastellaan ja tuotetaan suullisia, kirjallisia ja digitaalisia tekstejä erilaisissa, motivoivissa ja myös eettistä pohdintaa herättävissä viestintätilanteissa. 

  Arvioinnin kohteet: Mielipiteen ilmaisu, perustelutaidot, toisten huomioiminen 

  Tavoitteet:
  • Oppilas rohkenee ilmaista itse- ään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. 
  • Oppilas harjoittelee valmisteltujen ja spontaanin puheenvuorojen pitämistä.


   Sisällöt:
   • Harjoitellaan omien vuorovaikutustaitojen ja viestintätapojen arviointia pyrkimyksenään havaita niiden kehittämiskohteita. 
   • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan elokuvaan ja teatteriin taidemuotona ja teatteriilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla. 

   Arvioinnin kohteet: Puheenvuoron pitäminen, oma viestintärohkeus 

   Arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 

   • Oppilas toimii aktiivisesti ja itsenäisesti eri viestintätilanteissa sekä havaitsee viestintänsä vaikutukset 
   • Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä. 
   • Hän kehittää perustelutaitojaan sekä huomioi muita vuorovaikutusilanteissa 
   • Oppilas kehittyy valmisteltuje ja spontaanien puheenvuorojen pitämisessä 

   Arvosanan kuusi (6) osaaminen 


   • Oppilas toimii viestintätilanteissa, mutta ei osaa vielä havainnoida vaikutusta. 
   • Oppilas ilmaisee ja perustelee mielipiteensä, mutta ei osaa analysoida tai kehittää toimintaansa 
   • Oppilas pitää ohjatusti valmistellun ja spontaanin puheenvuoron