tiistai 4. joulukuuta 2018

8.lk Tekstien tulkitseminen S2

Tavoitteet:
 • Oppilas osaa käyttää tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategisia ja metakongnitiivisia taitoja. 
 • Oppilas osaa arvioida lukemisensa kehittämistarpeita. 
 • Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.
Sisällöt:
 • Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen, perustelukeinoihin sekä retorisiin keinoihin. 
 • Syvennetään taitoja tulkita fiktiivisiä tekstejä ja käytetään keskeisimpiä käsitteitä puhuttaessa tai kirjoitettaessa teksteistä. 
 • Tutustutaan erilaisiin kirjallisuuden genreihin (esim. rikoskirjallisuus, tieteiskirjallisuus, fantasiakirjallisuus, kauhukirjallisuus, rakkauskirjallisuus). 


Arvioinnin kohteet: Tekstin ymmärtämisen strategiat 

Tavoitteet:

 • Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa. 
 • Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajentaa sanavarastoaan. 
Sisällöt:


 • Harjaannutaan pohtimaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja syvennetään taitoja esittää kriittisen lukijan kysymyksiä. 
 • Tutkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa (esim. runojen, laululyriikan tai mainosten avulla). 

Arvioinnin kohteet:  Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito  sekä tekstien erittely ja tulkinta 

Tavoitteet:
 • Oppilas kehittää taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja opettelee käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti. 
Sisällöt: • Harjoitellaan löytämään itselle sopivaa luettavaa, kuunneltavaa tai katseltavaa sekä harjaannutaan jakamaan luku- ja katselukokemuksia parityönä ja ryhmässä. Vahvistetaan taitoja eritellä omaa elämää luetun, kuullun tai katselukokemuksen avulla. 
 • Kehitytään erilaisten tiedonlähteiden käyttäjänä ja harjoitellaan arvioimaan lähteiden luotettavuutta.  

Arvioinnin kohteet: Tiedonhankintataidot ja lähderiittisyys 

Tavoitteet:
 • Oppilas tutustuu uudenlaisiin fiktiivisiin tekstilajeihin
 • Oppilas pyrkii monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.  

Arvioinnin kohteet: Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta, lukukokemusten jakaminen 

Arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.  
 • Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoan ja nimetä kehittämiskohteitaan. 
 • Oppilaan monilukutaito on syventyny; hän osaa valita, käyttää, tulkita ja arvioida erilaisia tekstejä joko itsenäisesti tai ohjatusti 
 • Oppilas on oppinut tarkkailemaan tekstejä kriittisesti 
 • Oppilas tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä 
 • Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä 
 • Oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voi hakea 
 • Oppilas osaa arvioida tietjen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta 
 • Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisempiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja liittää genretekstit oikeaan kontekstiin 
 • Oppilas löytää itsenäisesti tilanteeseen ja itselleen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa 
 • Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan 

Arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas osaa käyttää joitakin tekstinymmärtämisen strategioita 
 • Oppilas osaa joiltakin osin kuvata lukutaitoaan ja kertoa, mitä siinä voisi parantaa 
 • Oppilas on laajentanut tekstimaailmaansa ja kehittänyt monilukutaitoaan, mutta valitsee edelleen itselleen tuttuja tekstilajeja 
 • Oppilas tarvitsee ohjausta tekstien tulkinnassa 
 • Oppilas on harjoitellut kriittistä lukutaitoa 
 • Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja ja osaa ohjatusti tunnistaa joitakin vaikuttamaan pyrkivien tekstien piirteitä 
 • Oppilas tietää, että lukemalla monipuolisesti hän voi kasvattaa sanavarastoaan 
 • Oppilas osaa kertoa fiktiivisistä teksteistä käyttäen joitain kirjallisuuden käsitteitä ja pystyy jakamaan lukukokemustaan 
 • Oppilas tunnistaa ja on lukenut genretekstejä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti