tiistai 4. joulukuuta 2018

8. lk Tekstien tuottaminen S3

Tavoitteet:
 • Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä. 
 • Oppilas harjaantuu tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana.
Sisällöt:
 • Vahvistetaan kirjoitustaitoa tuottamalla erilaisia fiktiivisiä ja eifiktiivisiä tekstejä. 
Arvioinnin kohteet: Ajatusten ilmaiseminen 


Tavoitteet:
 • Oppilas tuottaa kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä. 
 • Oppilas harjoittelee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja.  
 • Opiskellaan ohjaaville, pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. 
Sisällöt:

 • Rohkaistaan oppilasta myös tuottamaan itselleen uudenlaisia tekstejä, kuten esim. arvostelu, vertaileva teksti, mainos, essee eli pohtiva teksti, verkkokommentti, yleisönosastokirjoitus tai vastine. 
 • Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
 • Syvennetään tietoja kirjoitetun yleiskielen piirteistä: kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteet (erilaiset kappalerakenteet, lauseenjäsenet, lauseke). 


Arvioinnin kohteet: Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito, tekstilajien hallinta 

Tavoitteet:
 • Oppilas käyttää tekstin tuottamisen prosesseja ja tuottaa tekstiä myös yhdessä muiden kanssa. 
 • Oppilasta harjaantuu antamaan ja ottamaan vastaan palautetta sekä arvioimaan itseään tekstin tuottajana.  
Sisällöt:
 • Harjaannutaan tunnistamaan omia tyypillisiä piirteitään tekstien tuottajana. 

Arvioinnin kohteet:  Tekstien tuottaminen, prosessin hallinta, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oman tekstin arviointi

Tavoitteet:
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti sin ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa. 
 • Oppilas syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintä. Oppilas vahvistaa yleiskielen hallintaa.  
Sisällöt:
 • Syvennetään tietoja tekstien tuottamisen vaiheista ja harjoitellaan kirjoittamista itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa.
 • Vahvistetaan opiskelussa tarvittavaa muistiinpanotekniikkaa sekä lähteiden käyttötaitoja. 
 • Vahvistetaan myös teknistä taitoa kirjoittaa käsin sekä tietotekniikkaa hyödyntäen.  
 • Tarkastellaan erilaisia suhtautumisen ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden käyttöä teksteissä.
 • Kerrataan keskeisiä kielenhuollon asioita (esim. virke ja välimerkit, lukusanojen kirjoittaminen). 
Arvioinnin kohteet: Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito 

Tavoitteet:
 • Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja. 
 • Oppilas monipuolistaa lähteiden käyttöä ja harjoittelee viittaustapoja omassa tekstissä. 
 • Oppilas harjoittelee toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. 


Arvioinnin kohteet: Tiedon esittäminen, tiedon hallinta ja eettinen viestintä

Arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 

 • Oppilas ilmaisee ajatuksiaa monimuotoisin tekstein 
 • Oppilas osaa arvioida omien tekstiensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 
 • Oppilas hallitsee kielenhuollon keskeiset asiat 
 • Oppilas on kirjoittanut ohjatusti kertovia, kuvaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä myös monimedioisissa ympäristöissä 
 • Oppilas osaa käyttää kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja 
 • Oppilas osaa tuottaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin 
 • Oppilas tekee tekstejä myös yhdessä muiden kanssa 
 • Oppilas osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä sekä arvioida itseään tekstin tuottajana 
 • Oppilas tunnistaa erilaisten kirjoitetun kirjaielen perusrakenteita sekä kirjoitetun yleiskielen piirteitä 
 • Oppilas osaa soveltaa oppimiaan asioita muokatessaan tekstejä 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja edistyy tieto- ja viestintäteknisissä taidoissa 
 • Oppilas osaa käyttää teksteissään tiedonlähteistä hankittua tietoa ja referoida lukemaansa 
 • Oppilas on harjoitellut tiedon luotettavuuden arvioimista sekä lähteiden merkitsemistä omaan tekstiin 
 • Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia 

Arvosanan kuusi (6) osaaminen 


 • Oppilas ilmaisee ohjatusti omia ajatuksiaan monimuotoisin tekstein 
 • Oppilas osaa havainnoida joitakin tekstiesä kehittämiskohteita 
 • Oppilas hallitsee kielenhuollon perusasioita 
 • Oppilas on harjoitellut erilaisia, monimuotoisia tekstilajeja, mutta tuottaa useimmiten itselleen tuttuja tekstilajeja 
 • Oppilas tarvitsee kirjoitusprosessissa paljon ohjausta 
 • Oppilas pystyy tuottamaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin, mutta tarvitsee siinä paljon tukea 
 • Oppilas tekee havaintoja teksteistä sekä harjoittelee rakentavan palautteen antamista 
 • Oppilas tunnistaa joitakin kirjoitettujen tekstien tyypillisiä piirteitä 
 • Oppilas on harjoitellut puhekielen ja yleiskielen eroja 
 • Oppilas on harjoitellut ohjatusti kirjoittamista vaiheittain 
 • Oppilas tietää erilaisia tiedonhankintatapoja ja on harjoitellut arvioimaan tiedon luotettavuutta 
 • Oppilas tietää, että tekijänoikeuksia pitää noudattaa 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti