tiistai 29. marraskuuta 2016

7. lk Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4

 • Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin 
 • Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 

ARVIOINNIN KOHTEET: kielitietoisuus ja kielen kehittyminen 

 • Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat 
Minä lukijana (lukijaprofiili)
Kirjallisuuden päälajit
Sovitut teokset luettu

ARVIOINNIN KOHTEET: kulttuurin muodot ja merkitys, kirjallisuuden päälajit 


Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas käyttää kielitiedon peruskäsitteitä ja tunnistaa kielen perusrakenteita (sanaluokat, sanojen taivutus) sekä keskeisiä rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit  
 • Oppilas on lukenut sovitut kirjat 
 • Oppilas osaa pohtia kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä elämässään 

Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas tunnistaa joitakin kielitiedon käsitteitä ja kielen perusrakenteita 
 • Oppilas on tutustunut kirjallisuuden päälajeihin sekä sovittuihin kirjoihin 

  • Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 
  ARVIOINNIN KOHTEET: kielitietoisuus ja kielen kehittyminen 

  • Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään 
  • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut sovitut kirjat 
  ARVIOINNIN KOHTEET: kulttuurin muodot ja merkitys, kirjallisuuden päälajit 

  Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
  • Oppilas käyttää kielitiedon peruskäsitteitä ja tunnistaa kielen perusrakenteita (sanaluokat, sanojen taivutus) sekä keskeisiä rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 
  • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit  
  • Oppilas on lukenut sovitut kirjat 
  • Oppilas osaa pohtia kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä elämässään 

  Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
  • Oppilas tunnistaa joitakin kielitiedon käsitteitä ja kielen perusrakenteita 
  • Oppilas on tutustunut kirjallisuuden päälajeihin sekä sovittuihin kirjoihin 

7. lk Tekstien tuottaminen S3

 • Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä 
 • Oppilas harjaantuu tunnistamaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstien tuottajana. 
ARVIOINNIN KOHTEET: ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito, kielenhuollon keskeisten asioiden hallinta 

 • Oppilas harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä. 
 • Oppilas harjoittelee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja. 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstilajien hallinta 

 • Oppilas käyttää tekstin tuottamiseen prosesseja, yksin ja yhdessä muiden kanssa. 
 • Oppilas harjaantuu antamaan palautetta teksteistä sekä arvioimaan itseään tekstin tuottajana 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstien tuottamisen prosessien hallinta, palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelu 

 • Oppilas syventää ymmärrystä kirjoittamisesta viestintänä. 
 • Oppilas vahvistaa kirjoitetun yleiskielen hallintaa 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoittamisessa 
ARVIOINNIN KOHTEET: kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito 

Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas ilmaisee ajatuksiaan monimuotoisia tekstein 
 • Oppilas on harjoitellut arvioimaan omien tekstiensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 
 • Oppilas hallitsee kielenhuollon keskeiset asiat 
 • Oppialas osaa tuottaa erilaisia, myös itselleen uudenlaisia tekstejä 
 • Oppilas osaa käyttää opetettuja, kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja 
 • Oppilas tuottaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin 
 • Oppilas tuottaa tekstejä myös yhdessä muiden kanssa 
 • Oppilas antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta teksteistä 
 • Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja yleiskielen piirteitä 
 • Oppilas kirjoittaa selkeästi käsin 
 • Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kirjoittamisessa 
Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas osaa tuottaa omia tekstejä ohjatusti, esim. apukysymysten avulla 
 • Oppilas harjoittelee havainnoimaan omien tekstien kehittämiskohteita 
 • Oppilas on harjoitellut monimuotoisia tekstilajeja 
 • Oppilas tuottaa useimmiten itselleen tuttuja tekstilajeja 
 • Oppilas harjoittelee tekstin tuottamisen prosesseja ja tarvitsee siinä tukea. 
 • Oppilas tekee ohjatusti havaintoja omasta tekstistään 
 • Oppilas harjoittelee rakentavan palautteen antamista muille 
 • Oppilas tietää joitakin tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä 
 • Oppilaan käsin kirjoitetusta tekstistä saa selvää 
 • Oppilas on harjoitellut tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä kirjoittamisesta 

7. lk Tekstien tulkitseminen S2

 • Oppilas harjoittelee tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia stretegioita ja metakognitiivisia taitoja. 
 • Oppilas harjaantuu arvioimaan lukemisensa kehittämistarpeita 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstin ymmärtämisen strategiat, kehittyminen lukijana 


 • Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia asia- ja mediatekstejä 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito 


 • Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.  
 • Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajentaa sanavarastoaan 
ARVIOINNIN KOHTEET: tesktien erittely ja tulkinta
Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas tunnistaa tekstilajeja ja ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.  
 • Oppilas pystyy tekemään havaintoja teksteistä sekä kasvattamaan sanavarastoaan.  

Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas tunnistaa tekstilajeja sekä pystyy ohjatusti tekemään havaintoja teksteistä. 
 • Oppilas tietää, että sanavaraston kasvattaminen on tärkeää 

7. lk Vuorovaikutustilanteissa toimiminen S1
 • Oppilas harjoittelee toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa  
 • Oppilas harjoittelee tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutusta muihin 

ARVIOINNIN KOHTEET: erilaiset vientintätilanteet, oman viestinnän vaikutusten tarkkailu 

 • Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä selkeästi 
 • Oppilas kehittää perustelutaitojaan 
 • Oppilas harjoittelee ottamaan toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa 

ARVIOINNIN KOHTEET: mielipiteen ilmaisu, perustelutaidot, toisten huomiointi 

 • Oppilas rohkenee ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa 
 • Oppilas harjoittelee valmisteltujen puheenvuorojen pitämistä 

ARVIOINNIN KOHTEET: puheenvuoron pitäminen, oma viestintärohkeus 


Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas on harjoitellut toimimaan aktiivisesti viestintätilanteissa sekä osaa havainnoida viestintänsä vaikutuksia 
 • Oppilas on harjoitellut mielipiteen ilmaisua, perustelutaitoja sekä toisen huomiointia 
 • Oppilas pitää valmisteltuja puheenvuoroja 

Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas toimii eri viestintätilanteissa, mutta ei osaa vielä havainnoida vaikutuksia 
 • Oppilas on harjoitellut mielipiteen ilmaisua ja perustelutaitoja, mutta ei osaa analysoida tai kehittää toimintaansa 
 • Oppilas on harjoitellut puheenvuorojen pitämistä, mutta valmistelussa on vielä puutteita 

keskiviikko 26. lokakuuta 2016

S5 kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 7. lk

TAITOTASO B1

Oppitunnilla:

- tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen
  tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita oppimisessa

TAITOTASO A2

- tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikielen ja kirjakielen käyttöä erilaisissa teksteissä
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen
  tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita oppimisessa

TAITOTASO A1
- tuetaan erilaisten tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikielen ja kirjakielen käyttöä erilaisissa teksteissä
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen 
   tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita kielen oppimisessa.

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
 • Oppilas pystyy kertomaan omasta oppimisestaan ja nimeämään kehittämistarpeitaan kielenoppijana
 • Oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita
 • Oppilas osaa tehdä havaintoja eri tiedonalojen kielestä ja teksteistä
 • Oppilas tietää erilaisia tiedonhankintatapoja ja pyrkii arvioimaan hankkimansa tiedon luotettavuutta
 • Oppilaalla on melko hyvät itsenäisen työskentelyn taidot

Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita
 • Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja eri tiedonalojen teksteistä
 • Oppilas tyytyy tietoa etsiessään tietoon, jonka helpoiten löytää
 • Oppilas ei juuri arvioi hankkimansa tiedon luotettavuutta
 • Oppilaan työskentely on epäitsenäistä
S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 9.lk

TAITOTASO B1

oppitunneilla:
- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, suomen kielen ominaispiirteistä 
  sekä kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- kuvaillaan eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.

TAITOTASO A2

Oppitunneilla:

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, suomen kielen ominaispiirteistä sekä 
  kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- kuvaillaan eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.


TAITOTASO A1


Oppitunneilla
 - tutkitaan tekstejä ja tarkastellaan suomen kielen ominaispiirteisä sekä 
  kielellisten valintojen vaikutusta tekstin sävyyn.
- tarkastellaa eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.

ARVIOINTI

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle
 • Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
 • Oppilas osaa pohtia tekstien kielellisten ja tekstuaalisten piirteiden merkityksiä
 • Oppilas osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja
 • Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta ja osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen yhteyksiä maailmankirjallisuuteen
 • Oppilas osaa kuvailla kulttuurin monimuotoisuutta
 • Oppilas osaa perustella yhteiskunnan monikielisyyden merkitystä