perjantai 8. marraskuuta 2019

9. lk S3 tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen S3 
Tavoitteet: 
 • Oppilas ilmaisee ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä.  
 • Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana. 
Sisällöt: 
 • Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä, itsenäisesti, parin ja ryhmän kanssa.  
 • Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
Arvioinnin kohde: ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito 

Tavoitteet: 
 • Oppilas käyttää tekstin tuottamisen prosesseja ja tuottaa tekstiä myös yhdessä muiden kanssa.  
 • Oppilas osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana. 

Sisällöt: 
 • Laajennetaan tietoja erilaisille teksteille tyypillisistä tekstuaalisista, visuaalisista ja kielellisistä piirteistä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä.  
 • Harjoitellaan kirjoittamista aineiston pohjalta (esim. artikkeli, essee, kuvaanalyysi, novellianalyysi, runoanalyysi tai tutkielma) sekä asioimiskirjoittamista (esim. ansioluettelo, raportti, työhakemus). 
Arvioinnin kohde: tekstilajien hallinta 

Tavoitteet 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja vahvistaa tieto- ja viestintä- teknologian käyttötaitoaan tekstien tuottamisessa. Oppilas syventää ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä.  
 • Oppilas vahvistaa yleiskielen hallintaa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan.  

Sisällöt: 
 • Tarkastellaan kirjoitettujen tekstien piirteitä sekä hyödynnetään tätä tietoa teksteissä. 
 • Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä. 
 • Opiskellaan ja kerrataan yleisiä kielenhuollon asioita (esim. lauseenvastikkeet, vierassanat, lyhenteet ja välimerkit). 
Arvioinnin kohde: tekstien tuottamisen prosessien hallinta 

Tavoitteet: 
 • Oppilas vahvistaa tiedon hallinnan ja käyttämisen taitoja.  
 • Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.  
 • Oppilas toimii eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. 

Sisällöt: 
 • Syvennetään taitoa käyttää kirjoitetun yleiskielen käytänteitä tekstiensä tuottamisessa ja muokkaamisessa.  
 • Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja sekä muistiinpanotekniikkaa ja lähteiden käyttötaitoja.  
 • Päivitetään tietoja tekijänoikeuksista ja noudattaa tekijänoikeuksia omissa teksteissään. 
Arvioinnin kohde: kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä 


Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
 • Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. 
 • Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana 
 • Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja. 
 • Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. 
 • Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita. 
 • Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  
 • Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa. 
 • Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään. 
 • Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet. 

 • tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä 
  Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
  • Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee erilaisia tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään. 
  • Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana 
  • Oppilas osaa ohjatusti tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä ilmaisutapoja. 
  • Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä. 
  • Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita. 
  • Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa hyödyntää tietoa tekstejä kirjoittaessaan ja muokatessaan. 
  • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  
  • Oppilas osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua tietoa. 
  • Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään. 
  • Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti