torstai 7. marraskuuta 2019

9. lk S2 tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen S2 

Tavoitteet: 
 • Oppilas osaa valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä.  
Sisällöt: 
 • Syvennetään taitoja tulkita erilaisia tekstejä tarkastelemalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietotekstejä sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen median tekstejä. 
Arvioinninkohde: tekstinymmärtämisen strategiat, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito 

Tavoitteet: 
 • Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.  
 • Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttaa ja laajentaa käsite- ja sanavarastoaan. 
Sisällöt: 
 • Harjaannutaan pohtimaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esittämään kriittisen lukijan kysymyksiä.  
 • Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen ja tietoteksteihin.  
 • Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta ja tutkitaan syventäen kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa 
Arvioinnin kohde: tekstien erittely ja tulkinta 

Tavoitteet:  
 • Oppilas osaa arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti.  
sisällöt 
 • Syvennetään tiedonhaun taitoja.  
 • Harjoitellaan tiedonhaun keskeisiä vaiheita ja opitaan, mistä ja miten tietoa voi hakea. 
 • Harjaannutaan arvioimaan tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta. 
Arvioinnin kohde: tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys 

Tavoitteet: 
 • Oppilas syventää ymmärrystään fiktion keinoista.  
 • Oppilas monipuolistaa luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.  

Sisällöt: 
 • Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen ja tietoteksteihin.  
 • Syvennetään fiktion kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta ja tutkitaan syventäen kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa 
Arvioinnin kohde: fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta ja lukukokemusten jakaminen 


Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
 • Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti 
 • Oppilas osaa arvioida omaa lukutaitoaan ja nimetä kehittämiskohteita 
 • Oppilas osaa käyttää ja tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja myös itselleen uudenlaisia tekstejä 
 • Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin pohtievien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. 
 • Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä 
 • Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. 
 • Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta 
 • Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa liittää tekstit johonkin kontekstiin 
 • Oppilas löytää itsenäisesti itselleen ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa 
 • Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti